org.mortbay.xml
Classes 
XmlConfiguration
XmlParser
XmlParser.Attribute
XmlParser.Node